Bosi, Gianni, Chiaramaria Panozzo, and ZuanonMagal`ı Ernestine. 2020. “Fuzzy Alexandrov Topologies Associated to Fuzzy Interval Orders”. Asian Research Journal of Mathematics 16 (10), 1-6. https://doi.org/10.9734/arjom/2020/v16i1030227.